بدينوسيله به استحضار مي رساند  در راستاي توسعه خدمات رفاهي كاركنان محترم شرکت،  با بیمه ... تفاهم نامه منعقد گردیده است. 

کارکان محترم شرکت جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت معرفي نامه مي توانند همه روزه به دفتر شوراي رفاهي كاركنان مراجعه نمايند.

تازه ترین اخبار

عقد تفاهم نامه با بیمه تکمیلی ...

بدينوسيله به استحضار مي رساند  در راستاي توسعه خدمات رفاهي ...

Scroll to top